ZenMoon

"Trí như Mặt Nhật, Huệ như Mặt Nguyệt."
Nguyệt-Thần-Thiền chính là ánh sáng của Mặt Trăng Tâm, phản chiếu toàn phần ánh sáng của Mặt Trời Trí Tuệ.

Zen-Moon--the-outer-manifestation-of-the-inner-Enlightenment-5-ZenMoon.org
"Trí như Mặt Nhật, Huệ như Mặt Nguyệt."

 

Ánh sáng Nhật-Nguyệt-Quang-Minh soi tỏ cùng khắp mười phương cõi nước, cho ta nhìn thấu tỏ cõi đối đãi âm dương để không còn bị đám mây ngũ ấm che phủ đường về nhà "KHÔNG," không "Có Không. " 

                   "Vô dư là Ta
                    Đạo đâu còn thấy 
                    Đốn ngộ đó là
                    Minh-Châu-Ma-ni"
                                       ZenMoon

Zen-Moon--the-outer-manifestation-of-the-inner-Enlightenment-4-ZenMoon.org
"Ánh sáng Nhật-Nguyệt-Quang-Minh soi tỏ cùng khắp."

          

Đèn Tâm tỏ rạng tam không, ngọc Ma-ni toả sáng cùng khắp cõi nước, chẳng lìa giòng đời mà giòng đời không còn lôi cuốn được mình nữa.
                    

Zen-Moon--the-outer-manifestation-of-the-inner-Enlightenment-1-ZenMoon.org
"Đèn tâm tỏ rạng tam không"


                   "Minh Tâm tận tụ,

                    Tình thành tàn nhang."
                                        ZenMoon

                                        

Zen Moon. ZenMoon.org.  Copyright and Trademark Diana Zen 
 ZenMoon
 26 Tháng 11 2015Illumination - Created with Haiku Deck, presentation software that inspires